Selected Publications


Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Lixin Zou, Changying Hao, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Wenwen Ye, Zhicong Cheng, Simu Gu, Dawei Yin. CIKM 2022


Fast Semantic Matching via Flexible Contextualized Interaction
Wenwen Ye, Yiding Liu, Lixin Zou, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin.
WSDM 2022


Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Lixin Zou, Shengqiang Zhang, Hengyi Cai, Dehong Ma, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Daiting Shi, Zhicong Cheng, Dawei Yin.
SIGKDD 2021
PDF


Group-wise Contrastive Learning for Neural Dialogue Generation
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Zhuoye Ding, Yongjun Bao, Weipeng Yan, Xiaofang Zhao.
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020
PDF   Code


Exemplar Guided Neural Dialogue Generation
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Dawei Yin.
Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020)
PDF   Bib


Data Manipulation: Towards Effective Instance Learning for Neural Dialogue Generation via Learning to Augment and Reweight
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Cheng Zhang, Xiaofang Zhao, Dawei Yin.
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020)
PDF   Bib


Learning from Easy to Complex: Adaptive Multi-curricula Learning for Neural Dialogue Generation
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Cheng Zhang, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Yangxi Li, Dongsheng Duan, Dawei Yin.
Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020)
PDF   Code   Poster   Bib


Adaptive Parameterization for Neural Dialogue Generation
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Cheng Zhang, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Dawei Yin.
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019)
PDF   Code   Poster   Bib